Podmínky ochrany os. údajů

I. Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
• Provozovatelem: BABYCAR s.r.o., IČ: 06478964, DIČ: CZ06478964, se sídlem Božetěchova 2843/97a, Brno
612 00
• Osobními údaji: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa,
doručovací adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické
osoby
2. Provozovatel e-shopu www.babycar.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu
zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se
zpracováním jeho Osobních údajů.
3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
• Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží
koncovému zákazníkovi a kamenné výdejny. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních
údajů:
• V rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v
rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
• Za účelem/účely uvedenými níže v čl. II
II. Účely a doby zpracování Osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to
za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
• Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb
zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej.
• Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce. Doba zpracování: po dobu marketingové akce
b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním
orgánům, policii, soudům):
• Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace
účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní
údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k
uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
• Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům,
policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka,
údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
• Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží
a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor.
• Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních
nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v
souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s
prodejem zboží a služeb Účastníkovi.
d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:
• Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na
konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
• Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k
fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o
automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v
tomto případě 3 roky.
• Zasílání obchodních sdělení třetími stranami: jedná o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly
osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních
údajů.
• Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění
poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává
osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o.
Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka).
• Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím
prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu
(uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto
cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke
konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v
tomto případě 3 roky.
III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu
poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či
produktu Provozovatele.
2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a
pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů
nenese odpovědnost.
4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení
objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka,
vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
zejména silná přístupová hesla, šifrování, pravidelné aktualizace počítačových systémů v obvyklém na trhu
používaném rozsahu, používání obvyklého antivirového systému a obvyklých firewallů.
- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
• na opravu poskytnutých Osobních údajů;
• na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
• na omezení zpracování Osobních údajů;
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
• Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce emailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@babycar.cz
3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst.
1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst.
4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména
jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@babycar.cz
• vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@babycar.cz , aby Provozovatel
zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací
osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel
námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti
6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy
nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést emailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání
totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e- mailové adresy žadatele.
Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné
ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od
zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.
8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie
zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České
republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v
souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018